อุปนายกสมาคม

นายไพบูลย์ อินทร์งาม

ตำแหน่ง: อุปนายกสมาคม

นายบุญยัง ถินคำเชิด

ตำแหน่ง: อุปนายกสมาคม

เลขานุการ

นายนิยม บุญจันทร์

ตำแหน่ง: เลขานุการ

กรรมการ

นายกระจ่าง ประทาย

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายโกเมท บุญไชย

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายคำพูล วิเชียรศรี

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายบุญศิลป สีทำมา

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายสุกิจ เดชโภชน์

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายอัมพร โสมเกตรินทร์

ตำแหน่ง: กรรมการ

นางวัชณีย์ เปลรินทร์

ตำแหน่ง: กรรมการ

เหรัญญิก

นายวิชัย ขจรมณี

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

ดร.จักรกฤษณ์ ถินคำเชิด

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์